Sv. Mikuláš

05.05.2014 12:09

Nakladatelství Paulínky vydalo na DVD kreslený film režisérů Fernendo Uribe a Steve Hahn, který vypráví o životě známého světce. Tento film je vhodný pro použití při vyučování náboženství i při katechezi dětí mladšího školního věku. Seznámí děti s tímto světcem a zároveň dává impulsy k zamyšlení nad tím, jací mají být křesťané. Při sledování filmu je dobré se u jednotlivých myšlenek  s dětmi zastavit a rozebrat je, aby je lépe pochopily a zapamatovaly si je. Film trvá 25 minut. Jeho promítání tedy může proběhnout během jedné vyučovací hodiny. Pokud jsou diskuze nad tématy delší, může být jeho sledování rozděleno do dvou setkání. Je velmi důležité, aby se katecheta na tato setkání připravil, a to tak, že se na film podívá nejprve sám a  zamyslí se nebo vypíše si klíčové věty. V následujících řádcích máte návrh, jak by tato setkání nad filmem mohla probíhat.

Cena DVD je 99 Kč. Můžete si je zakoupit zde.

 

  

Část 1

1. seznámit děti se sv. Mikulášem – základní údaje 

Následující text vám může být inspirací, jak seznámit děti s historickou postavou Mikuláše. Text není určený pro četbu dětem, ale k převyprávění vlastními slovy.

Sv. Mikuláš se narodil kolem roku 270 v dnešním jižním Turecku. Jeho otec byl velmi bohatý, ale také lakomý. Zato Mikuláš vynikal štědrostí. Občas neváhal ukrást něco z otcova majetku a rozdat to chudým. Po té, co jeho rodiče zemřeli, zdědil Mikuláš celý majetek. Nemyslel na sebe, ale rozdával almužny chudým a nemocným. Dělal to však tajně, protože nechtěl, aby lidé věděli, kdo jim pomáhá. V té době nebylo výjimkou, že se např. při nesplacení dluhu bralo do zástavy dítě, aby bylo prodáno na otročím trhu. Mikuláš často buď položil váček (dnešní punčocha) s výkupným za okno, zabušil a zmizel, anebo položil dar do střevíců. Pokud bylo "zastavené" dítě vězněno, vlezl na střechu a v kterém komíně uslyšel pláč, tam vhodil měšec; z toho vznikla pověst, že Mikulášovi pomocníci poslouchají komínem, co se děje. Lidé brzy odhalili, kdo jim to pomáhá. Aby se Mikuláš vyhnul chvále, odešel do Palestiny - místa života Ježíše Krista. Po čase se vrátil do vlasti. Cestou se zastavil ve městě Myře, kde byl právě biskupský sněm a rozhodovalo se o tom, kdo bude novým biskupem. Mikuláše přijali mezi budoucí kandidáty. Když dlouho rokovali a nemohli se shodnout na konkrétním kandidátovi, dali podmínku: kdo druhého dne z kandidátů přijde první do kostela, stane se biskupem. Takto se stal biskupem Mikuláš. Brzy potom zde začalo pronásledování křesťanů. Lidé, kteří věřili v Ježíše, to měli těžké. Byli pronásledování a vězněni. Biskup Mikuláš je utěšoval a pomáhal jim. To se však Římanům nelíbilo. Proto jednoho dne nakonec uvrhli do vězení samotného Mikuláše. Biskup snášel všechno mučení statečně a trpělivě. Když byl po nástupu nového císaře propuštěn, celé město jej nadšeně vítalo. Zemřel  6. prosince kolem roku 350.

 

2. Sledování filmu:

Film sledujete s dětmi od začátku. V uvedené minutáži sledování zastavíte a rozdiskutujete s dětmi daná témata.

2. 07 min. přerušíme promítání a žáci si zapíší do sešitů pronesenou větu: „Křesťané mají být rybáři lidí.“ Může následovat krátká diskuse o tom, jak máme lovit lidi?  Znovu zapneme promítání a žáci uslyší odpověď.

 

Znovu přerušíme sledování a žáci si odpověď zapíší: „Jak máme lovit lidi? Tím, že je budeme přitahovat k pravé víře. Úplně se vydáme bližnímu a nebudeme si dělat nároky na odměnu. (více se tuto tezi můžeme rozdiskutovat po shlédnutí filmu, viz níže.)

14. 15 min. přerušíme promítání a žáci si zapíší do sešitů pronesenou větu: „Rozdělit se s lidmi z lásky k Bohu dělá člověka šťastným.“

 

16.15 min. můžeme přerušit sledování filmu a diskutovat s žáky, jestli máme pomáhat i nepřátelům.

 

V tuto chvíli se můžeme také s žáky pobavit o tom, jaký byl sv. Mikuláš, jaké dělal dobré skutky. Žáci si mohou do sešitu vypsat dobré skutky z filmu (dal rybu biskupovi, dal svobodu malému otrokovi, dal peníze zadluženému člověku se třemi dcerami, které měly být prodány, dal peníze chudé vdově, dal svého koně muži, dával lidem nadějí tím, že jim vyprávěl o Pánu Ježíši, pomohl vojákovi.

 

Zeptáme se žáků, zda mu všichni lidé byli vděčni. Přijdeme na to, že nebyli: voják na něj svolal další nepřátel. Mnozí se mu posmívali, protože nechápali, proč je Mikuláš tak dobrý. 

 

Můžeme s žáky mluvit o tom, proč máme lidem pomáhat. Proč nemáme chtít za to odměnu. Proč máme pomáhat i nepřátelům. Např. Bůh nás má rád, a když se s ním pravidelně setkáváme v modlitbě, při mši svaté nebo ve svatém přijímání, dává nám svou lásku. Posláním nás křesťanů je rozdávat tuto lásku dál. Za své dobré skutky dostaneme velkou odměnu v nebi. Kdybychom ji dostávali už teď od lidí, přijdeme o tu velkou odměnu od Pána Boha, kterou má pro nás připravenou v nebi.

 

Pod dobré skutky sv. Mikuláše si žáci mohou napsat, jak konkrétně oni můžou lidem kolem sebe pomáhat. Pokud se na film díváte v adventu, můžete říct, že teď je ta nejvhodnější doba snažit se co nejvíc dělat dobro a tak se připravit na narození Pána Ježíše.

 

Pokud se chýlí ke konci hodiny, ukončíme sledování filmu a pokračujeme v následující hodině. Pokud mám ještě 15 minut času, můžeme pokračovat ve sledování.

 

 

Část 2

Pokud tuto část začínáte v nové hodině, bylo by vhodné připomenout si s žáky, co jsme minulou hodinu viděli, o čem jsme diskutovali, co se dozvěděli a základní teze ze zápisu v sešitě.

 

Sledovat film můžeme začít na 14. 25, kdy začíná scéna o pronásledování křesťanů. 19.27 přerušíme sledování a zamyslíme se s žáky nad těmito otázkami: Co udělal Mikuláš, když jej zatkli? Vyčítal to Bohu? Říkal, že Bůh neexistuje? Nic z toho nedělal, ale modlil se.

 

Můžeme s nimi mluvit o utrpení. Jestli je to trest Boží, nebo proč existuje. Někdy si člověk utrpení zaviní sám, třeba když se v zimě málo obleče a pak jej bolí v krku. Jindy to zaviní jiní lidé, třeba když jede někdo rychle v autě a srazí chodce, který  musí být celý život na vozíku. A někdy je pro nás utrpení tajemstvím. Třeba když hodná paní onemocní na rakovinu. Utrpení nás spojuje s Pánem Ježíšem. Člověk, který má silnou víru a miluje Ježíše, dokáže své utrpení přijmout a obětovat je za někoho, přinese tím velké požehnání na zem a Ježíš se mu odvděčí tím, že mu dá do srdce radost, která bude silnější, než je jeho bolest.

 

Můžete si také připomenout si, že i v naší době jsou křesťané za svou víru pronásledováni a před několika lety, byli pronásledováni dokonce i v naší zemi. Možná, že někteří z prarodičů a příbuzných dětí byli  za komunismu pronásledování nebo ve vězení nebo se nedostali na školu. Křesťané jsou stateční lidé, protože jim ještě nikdo nedokázal zakázat, aby milovali Boha, modlili se k němu a uctívali jej v kostele. 

 

20.45 přerušíme sledování a žáci si do sešitu zapíší pronesenou větu: „I kdyby byla pravda, že jsem jediný křesťan na světě, budu tě vždycky milovat.“ (Žáci mohou dostat za domácí úkol zařadit si do své večerní modlitby  tuto větu.)

 

Po filmu můžeme poukázat také na to, jak uměl Mikuláš odpouštět. Veliteli vojáků dal bochník chleba a bývalého otrokáře přijal mezi křesťany. Kdo umí odpouštět, je šťastný člověk. Netrápí se tím, co mu kdo udělal a nemyslí ne to, jak by se mu mohl pomstít. Ten, kdo stále myslí jen na to, co zlého mu lidé udělali a jak by se jim za to pomstil, je velmi nešťastný.

 

3. Závěr

Na závěr si můžete shrnout, o čem jste diskutovali, co jste viděli a zamyslet se nad tím, co to znamená být svatý.

Označení "SVATÝ" ukazuje dobře prožitý život, naplněný dobrem. Neznamená to, že se svatý za svého života stále modlil, nebo byl stále v kostele, ale prožil dobře svůj život, usiloval konat druhým dobro, a i když byl hříšný, litoval svých nedobrých skutků a odstraňoval pravidelně zlo ze svého srdce.

Svatí – jsou pro nás vzory v konání dobra, ve vztahu k druhému člověku. Každý člověk je povolaný ke svatosti = k dokonalému naplnění života dobrem a využití všech svých schopností.

Např.: sv. Anežka, sv. Zdislava, obě se obětovaly pro druhé skrze oběť a službu těm nejubožejším.

Sv. MIKULÁŠ: je nám všem vzorem v konání dobrých skutků, měl dobré srdce - k druhým byl milosrdný – milé srdce.

Tuto jeho velikou vlastnost si připomínáme tím, že přichází "člověk" v přestrojení a dává dárky. Postavy anděla a čerta znázorňují Dobro a Zlo ve světě i v životě každého z nás.

 

Můžete si s žáky vyluštit tajenku zde.

Nebo nacvičit hru o svatém Mikulášovi zde.