Saul z Tarsu (23)

07.05.2014 14:04

 

Novozákonní biblický příběh s názvem Saul z Tarsu vyšel jako díl sady Animované biblické příběhy. Film začíná obviněním Štěpána a jeho ukamenováním, kterého se Saul zúčastňuje. Sám ho nazývá „bojem ve jménu Boha“.  Saul je představen jako ten, kdo patří do kruhu farizejů a je odhodlaný křesťany pronásledovat. Obviňuje je, že znevažují Mojžíšův zákon. Dostává pověření  zatknout všechny Ježíšovy následovníky. Při střetu s křesťany se ve filmu Saul nezdráhá použít fyzické násilí. Osnuje plán dalšího pronásledování. Dostává se tak do sporu se svým učitelem Gamalielem, který sice patří do kruhu farizejů, ale neschvaluje Saulovu krutost.  Saul je však přesvědčen, že svým počínáním věrně slouží Bohu.
Při cestě do Damašku, kde chce v pronásledování pokračovat, je zasažen jasným světlem. Slyší Ježíšův hlas. Ježíš se mu představuje jako „ten, kterého pronásleduje“. Autor filmu koncipoval scénu u Damašku tak, že Saul je svržen z koně a oslněn  světlem. Toto vyobrazení je časté, avšak neodpovídá zcela biblickému textu. Skutky apoštolů, které tuto událost zachycují, se vůbec nezmiňují o tom, že by Saul cestoval na koni, tedy ani o pádu z koně.
V důsledku této události Saul oslepl. Po několika dnech, které strávil u Atanáše, se mu zrak znovu navrací. Saul zažívá opravdové obrácení. Film velmi dobře vykresluje gesty i jinými výrazovými prostředky Saulovu proměnu. Zároveň neopomíjí zachytit nepochopení a opovržení ze strany farizejů, kteří Saula považují za přeběhlíka na stranu křesťanů.
Pavel Atanáše žádá  o křest, ale samotný Pavlův křest zde není zachycen. Podobně i změna jména je jaksi „implicitně“ zanesena do děje filmu, ale divák nemá možnost si ji přímo uvědomit.
Brzy poté je Pavlův život ohrožen, sám se stane pronásledovaným „Kaifášovými lidmi“. Jeho přátelé ho v koši spouštějí z hradeb a umožňují mu tak uprchnout z města. Pohybem šipky po mapě jsou ve filmu naznačeny Pavlovy apoštolské cesty, vždy s malým exkurzem o jeho působení na daném místě. Pavlova pouť končí v Římě. Je uvězněn. Se spoluvězni se loučí slovy: „Svou práci jsem dokončil. Bojoval jsem dobrý boj,“ a povzbuzením: „Zachovejte si víru!“

DVD je možno využít v hodinách náboženství nebo při farní katechezi dětí mladšího školního věku. Film je možné  prezentovat  jako celek, protože je tematicky jednotný a má jen 28 minut. DVD je také možné zakoupit přes internetový portál www.gimel.cz (cena je 225 Kč + poštovné).