Samuel (6)

03.07.2014 13:44

 

Chana dala Bohu slib, že pokud se jí narodí syn, vychová ho pro službu v chrámu. Svůj slib také splnila a chlapce, až povyrostl, odevzdala knězi Élímu. Chlapec sloužil po boku Elího Bohu věrně a rád. Bůh si ho vybral jako svůj nástroj – stal se z něj Boží prorok.
Příběh o starozákonním prorokovi Samuelovi nalezneme v Bibli v První a Druhé knize Samuelově. Animovaný příběh vychází z této předlohy, avšak některé pasáže z ní jsou vypuštěny či je pozměněn sled událostí. Hlavní myšlenka je však zachována – zůstat věrný službě Bohu a ničemu nedávat před Ním přednost (ani vlastním dětem).
Příběh začíná pohledem na město Šílo, na chrám se svatyní a archou úmluvy. Před chrámem klečí žena Chana, která před Hospodinem vylévá své srdce a prosí Boha za narození syna. Slibuje svému Pánu, že pokud se smiluje a daruje jí syna, tak mu Ho odevzdá do služby v chrámě. Zahlédne ji kněz Éli a domnívá se, že je opilá. Když se přesvědčí o opaku, propustí ženu se slovy, že jí Pán zajisté vyslyší. Éli je velekněz, který má dva syny nedobré pověsti. Jsou pohoršením pro všechny, kteří přicházejí za Hospodinem, aby mu přinesli dary. Zesměšňují posvátné věci, znesvěcují dary svaté oběti. Éli své syny nepokárá a dokonce je před lidmi obhajuje. Kvůli tomu je k němu vyslán muž Boží, aby mu přinesl zprávu od Hospodina, který se rozhodl zahubit oba jeho syny. Na jeho místo měl přijít jiný věrný kněz. Éli netušil, že jeho nástupcem se stane malé dítě Samuel, kterého přivedla jeho matka do chrámu. Vykonala tak slib daný Bohu. V příběhu je hezky znázorněn růst malého Samuela. Škoda, že je zde vidět jen výchovné působení jeho matky. Učí ho prvním krůčkům, modlitbě. Otec Elkána zde vůbec nevystupuje. Ve službách kněze Éliho se Samuel seznamuje se archou úmluvy, která je vzácným místem Boží přítomnosti. Je poučen, že na toto posvátné místo smí vstoupit pouze velekněz. V animovaném příběhu je scéna, která nevychází z textů Bible, kdy s myšlenkou na posvátnost tohoto místa zkříží Samuel ničemné plány Chofniho a Pinchase synů Éliho. Ti chtějí vzácnou schránu ukázat rozpustilým dívkám. Samuel vytvořil stínový obraz Élího, aby skupinu zlovolníků zastrašil. Povedlo se. Část filmu líčí také povolání Samuela, kdy Hospodin Samuela potřikrát zavolá jeho jménem. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Proto až napočtvrté Samuel dá na slova rozespalého kněze Éliho. Po zaslechnutí slov Mocného, řekne: „Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá“. Hospodin pak zjevuje Samuelovi soud nad Élím a jeho potomky, protože nedbal na Boží varování a ctil své syny více než Boha. Dalšího dne Samuel s pláčem oznamuje na naléhání Éliho Pánova slova o dni jejich soudu. Záhy potom musí Izraelité bojovat s Pelištejci.
Pokud bychom chtěli dodržet biblický sled událostí, tak by scéna měla pokračovat porážkou Izraelitů s Pelištejci. Po tomto neúspěchu se Izraelité rozhodují vzít z města Šíla archu úmluvy s domněním, že je Hospodin zachrání ze spárů nepřítel. Stane se však, že Izraelité jsou potupeni – značná část mužů je pobita a archa úmluvy ukradena Pelištejci. V animovaném příběhu však vidíme, že Chofni a Pinchas berou násilím schránu úmluvy již před bojem a to navzdory snaze Samuela a Éliho jim v tom zabránit. Samuel pak čeká na zprávy z bojiště. Když se Éli dozvídá o tragédii – porážce Izraele, smrti svých synů a odcizení schrány úmluvy, padá z hradeb města a umírá. Poslední scéna popisuje shledání již statného muže Samuela s jeho starou matkou Chanou. Vypráví ji, kde všude sloužil Bohu jako prorok a o zázracích, které Hospodin vykonal. Na příběhu Samuela je krásné vidět, jaký měla matka Chána vztah ke svému dítěti. Nepřivlastnila si ho pro sebe, ale nabídla ho Bohu, aby Mu sloužil.
Toto DVD si můžete zapůjčit na našem centru, anebo jej zakoupíte např. v e-shopu www.maranatha.cz. Cena je 232,50 Kč.