Šalomoun (8)

01.07.2014 13:57

 

Štúdio Nádej vydalo další DVD v sérii Biblické animované příběhy Starého a Nového zákona s názvem Šalomoun. Příběh začíná kolem roku 1000 před Kristem v paláci krále Davida. Samotný král David je představený jako autorita pro izraelský národ i poddané na královském dvoře. Král je ve filmu pojat jako ten, kdo především soudí a zajišťuje pokoj a mír mezi lidem. O 20 let později král David na smrtelném loži ustanovuje svého syna Šalomouna svým právoplatným nástupcem. Velmi pěkně je zde znázorněn vztah mezi Davidovými syny: Šalomounem a Abdoniášem. Abdoniáš již tajně plánoval svou korunovaci za izraelského krále, snažil si získat vojsko na svou stranu. Davidova volba ho pobouřila. Jako hlavní argument svého nesouhlasu uvádí fakt, že je starší než Šalomoun. Nakonec je nucen uprchnout. Když ho Šalomoun dostihne, chytne se rohů oltáře. Je zde zajímavě vsazena Abdoniášova řeč, že ho Šalomoun nemůže zabít, protože je na posvátném místě, kde nemůže být prolita krev. Je zde zřejmé Šalomounovo dilema. Nakonec Abdoniáše propouští.
Další díl filmu začíná v izraelsko-filšínské válce, která zde plní funkci jen vedlejší epizody, ale pomáhá se časově orientovat. Celý tento díl (úsek) je vpodstatě smyšlený, poskládaný ze samých vedlejších epizod, které uceleně působí věrohodně. Je tedy možné, že děti mohou celek považovat za biblickou událost. V izraelsko-filištínské válce padl izraelský voják, po kterém zůstává těhotná vdova. Ta přichází do domu bohatého Izraelity, jehož žena je rovněž těhotná. Pracuje zde v kuchyni jako pomocná síla. Děti obou žen přichází na svět téměř současně.
Rušivě může působit rychlé střídání scén i epizod: na jedné straně Šalamounův rozhovor s Hospodin, který ukazuje růst a vývoj Šalomounovy víry a jeho touhu po opravdové moudrosti a na druhé straně scény z domu bohatého Izraelity, kde se odehrává příběh dvou matek. Divák nabývá dojmu, že umírá dítě chudé matky. O sporu obou matek, čí je živé dítě, se dovídá až král Šalomoun. Šalamoun obě matky rozsuzuje, jak popisuje biblický text 1 Král 3, 16 – 28.
Závěr filmu nabízí jakýsi exkurz do života v době izraelského království – život řemeslníků, vojáků…. I z toho důvodu je také možné film užít jako doplňující materiál tématu, kdy se žáci seznamují s životem starozákonního člověka v této době i jako vykreslení doby královské a role izraelského krále. Šalomoun, jeho životní příběh a jeho role v izraelských dějinách není v osnovách náboženství dětí mladšího školního věku, kterým je DVD primárně určeno. Přestože název DVD je Šalomoun, nevykresluje celý jeho život, tedy ani jeho poklesky a chyby ke konci života. Ústředním tématem filmu je Šalomounův soud podle výše zmíněného biblického úryvku.
Cena DVD je 250 Kč a najdete jej např. v internetovém knihkupectví www.gimel.cz. Je možno si ho také zapůjčit na našem centru.