Pavlova služba (24)

06.05.2014 13:51

 

Film podává stručný přehled Pavlových misijních cest. Na nich konal zázraky, povzbuzoval věřící, byl pronásledován, a také uvězněn. Při sledování filmu je možné si uvědomit velkou důvěru Pavla v Boží ochranu. Z celého srdce touží splnit poslání, které mu Bůh určil. Nemá strach z ničeho. Všechnu sílu bere od pravého Zdroje. Pavlův příklad je v jeho obětování se pro šíření svědectví o Ježíši.
Film začíná zasedáním starších, kteří se radí, jak Pavla po příjezdu do Jeruzaléma usmrtí. Pavel zatím v Lystře vykonal zázrak na chromém muži, který se na jeho přímluvu uzdravil. Lidé ho místo vděčnosti začali kamenovat.
Ve Filipech je zobrazena scéna uvržení Pavla a Sila do žaláře (Sk 16,25-31), jejich chvalozpěv, zemětřesení a obrácení žalářníka na křesťanství. V Aténách Pavel káže v synagoze o naplnění židovského zákona v Ježíši. Je zarmoucen z nepřijetí evangelia, modlil se k Pánu, který se mu pak zjevil a povzbudil ho, aby se nebál dál o Něm kázat. Film dále obsahuje scénu loučení Pavla s obyvateli ostrova Samos. Povzbuzuje je ve víře. Dále ve filmu můžeme sledovat, jak v Jeruzalémě Židé osnují pikle na Pavla. Pavlův synovec přichází k veliteli stráže a seznamuje ho s těmito plány (Sk 23,12-24). Pavel je bezpečně převezen do Césareje, předvolán před místodržitele Fénixe. Na konci své obhajoby se odvolává k císaři. Před odjezdem do Říma líčí Pavel svou minulost králi Agrippovi – jak pronásledoval křesťany a pak se setkal s Ježíšem. Král usoudil, že Pavla není za co odsoudit, přesto jej však posílá do Říma k císaři. V Římě byl Pavel uvězněn. Ve vězení psal listy až do doby, kdy byl římským císařem Nerem odsouzen k smrti.
Délka filmu je 25 minut. Na stránkách www.studionadej.sk/abp/pavlova-sluzba jsou dostupné kvízy, omalovánky a jiné pracovní listy k zmíněnému DVD. DVD vám rádi zapůjčíme na měsíc na našem centru. Dále je DVD dostupné za 250 Kč  v e-shopu na www.maranatha.cz nebo www.paulinky.cz. Jako vhodnou pomůcku na doplnění tématu o sv. Pavlovi doporučujeme materiál vydaný v nakladatelství Paulínky Život sv. Pavla - omalovánky s vyprávěním za cenu 32 Kč.