Mesiáš přichází (18)

16.05.2014 14:01

 

V řadě Animované příběhy Nového zákona vyšlo DVD s názvem Mesiáš přichází. Jak napovídá obrázek na přebalu DVD, hlavním námětem jsou velikonoční události.
V úvodu filmu jsou velmi dobře vykresleny politické poměry v Izraeli v Ježíšově době: nadvláda Říma, očekávání Mesiáše v duchu politického mesianismu, proroctví vztahující se na příchod Mesiáše. Stejně dobře je možné získat i představu o významu prostor jeruzalémského chrámu, a také velerady. Průvodní postavou celého filmu je Josef z Arimatie.
Ježíš se ve filmu objevuje v souvislosti s vyhnáním směnárníků z chrámu, několika zázračnými uzdraveními, vede rozhovor s Nikodémem, který je prezentován jako jakási zkrácená forma 3. kapitoly Janova evangelia.
Část filmu je zpracována jako reflexe Ježíšova života (Ježíš mezi dětmi, odpuštění hříšnici ve farizeově domě, utišení bouře na moři). Hlavní téma celého filmu tvoří velikonoční události začínající vjezdem do Jeruzaléma. Film nezachycuje soudní proces s Ježíšem ani křížovou cestu. O Ježíšově ukřižování se dovídáme z rozhovoru jeruzalémských mužů. V závěru celého filmu je vykresleno Ježíšovo setkání s emauzskými učedníky.
DVD je možno využít v hodinách náboženství, při farní katechezi dětí předškolního či mladšího školního věku. Nedoporučujeme dětem prezentovat film jako celek, protože není tematicky zcela jednotný. V souvislosti s probíraným tématem je dobré zvolit k prezentaci jen vybranou část filmu.

Cena DVD je 250 Kč (+poštovné) Je možno si ho zapůjčit na Centrum pro katechezi v Olomouci nebo zakoupit přes internetové stránky www.paulinky.cz.