Jan Křtitel (1)

20.06.2014 13:50

 

Jde o dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků a předchůdce Krista. Tvůrcům tohoto animovaného filmu se podařilo zachytit to nejdůležitější z Janova života.
Na začátku snímku se setkáváme s Alžbětou a Zachariášem, kterému anděl Gabriel zvěstuje narození syna. Protože Zachariáš nevěří andělovým slovům, že Bůh vyslyšel jejich modlitby, ohluchne a rovněž zůstává němý. Zanedlouho dochází k prvnímu kontaktu Krista s Janem při setkání těhotné Alžběty s Marií, která pod srdcem nosí Mesiáše. Už při tomto radostném setkání obou žen ještě nenarozený Jan dává skrze Alžbětu najevo, že lůno Panny Marie ukrývá Toho, který spasí svět.
Když Jan dospěje, jde do ústraní do divoké přírody a naplňuje své povolání hlásáním příchodu Mesiáše. Věrně plní Boží záměry, s pokorou a láskou přijímá ty, kterých si nikdo nevšímá a postupně zasévá do srdcí lidí Boží lásku. Vybízí je, aby milovali své nepřátele, dívali se nejprve na bližního a pak až na sebe a litovali svých hříchů. Mnoho těch, kteří Janovu volání uvěřili, přichází a nechává se od Jana pokřtít. Někteří samotného Jana považují za Mesiáše, ale on se vždy považuje za pokorného hledače pravdy. Když se ho snaží někteří kněží vyprovokovat otázkou, jestli on sám není Kristus, pokorně odpoví: „Prosím, pochopte, já to nejsem!“.
V tomto filmu je zřetelně vidět, že se Jan nenechal ničím a nikým zastrašit, věrně naplňoval Boží záměry, i když ho ohrožovaly politické i duchovní elity Izraele té doby.
Působivou částí tohoto příběhu je scéna, při které Kristus přichází za Janem, aby se nechal pokřtít. V této chvíli Jan ukazuje před davem naslouchajících lidí na Krista se slovy: „Hle, Beránek Boží“, a sám pokorně ustupuje do pozadí, protože již splnil svůj úkol.
Jan Křtitel nás vybízí, abychom se obrátili a upravovali stezky Páně. I my křesťané máme svým životem ukazovat na Krista a to denně, ve velkých věcech i v maličkostech. Kéž bychom uměli s pokorou dát prostor Kristu, a stali se Jeho nástroji a hlasateli. Jan celý svůj život podřídil naplnění Božího plánu: připravit cestu Pánu. Kéž i my zúrodňujeme srdce těch, které nám Pán pošle do cesty a Jan Křtitel ať je nám příkladem pokory, povzbuzením, pomocníkem, a také přímluvcem u Krista.
Toto DVD si můžete zapůjčit na našem centru, anebo jej zakoupíte např. v e-shopu www.maranatha.cz. Cena je 232,50 Kč.