Eliáš (9)

30.06.2014 13:58

 

Štúdio Nádej vydalo v sérii Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona DVD s názvem Eliáš. Formou zpracování jsou DVD primárně určena dětem mladšího školního věku. Osnovy (tedy i materiály určené k výuce náboženství) však příběh Eliáše neuvádějí jako probírané učivo. Přesto je tento známý biblický příběh uvedený v 1. knize Královské vhodný jako doplňující učivo pro 3. – 5. ročník. Je možné ho pojmout jako rozšiřující téma k tématu Desatera, 1. přikázání pro lepší pochopení znění „Nebudeš mít jiné bohy mimo mě“ nebo k lepšímu pochopení úlohy proroků ve Starém zákoně.
Příběh začíná vyhlášením příkazu izraelského krále Achaba (na popud své ženy Jezabel) uctívat jako jediného boha Baala. Eliáš se přichází Achabovi představit jako prorok Boha Hospodina, hájí Hospodinovo jméno  a varuje Achaba před modloslužbou, které se dopouští. Ohlašuje Hospodinovým jménem období velkého sucha. Jezabel posedlá nenávistnou touhou Eliáše zavraždit, mu usiluje o život. Hospodin však dává Eliášovi příkaz, aby se ukryl, přestože je ochoten pro Hospodina riskovat svůj život. Achab i Jezabel tak žijí v domnění, že byl Eliáš skutečně zavražděn.
Eliášovo proroctví se záhy uskutečňuje, nastává období sucha. Eliáš však nouzí netrpí. Plní Hospodinův příkaz a odchází do Sarepty k chudé vdově, která mu z posledních nuzných zásob připravuje pokrm. Díky tomu skutku důvěry v Hospodina a jeho proroka měla co jíst ona i její syn několik dní. Ve filmu je zachyceno náhle úmrtí jejího syna, i jeho následné vzkříšení na základě Eliášovy upřímné modlitby.
Mezitím se Baalovi proroci snaží přimět Baala, aby seslal déšť, avšak bez úspěchu. Hospodin přikazuje Eliášovi, aby ukázal králi Achabovi, že on, Hospodin, dá zemi déšť. Eliáš se s Baalovými proroky setkává na hoře Karmel, kde se vítězně projeví Hospodinova moc, tak jak to popisuje 18. kapitola 1. knihy Královské.
Mírně rušivě může působit rychle střídání scén: Eliáš u vdovy v Sareptě, Baaalovi proroci na Achabově královském dvoře. Důležitým momentem je důkaz Hospodinovy moci, když odměňuje skutek chudé vdovy, že mouky ve džbánu je dostatek a naplní se i nádoba s olejem. Tento moment je však ve filmu dost nezřetelný. Děti vůbec nemusí postřehnout, že jde o mouku a olej.
Dětem je také třeba vysvětlit úlohu proroka a chápání násilí ve Starém zákoně. Achab totiž Jezabel oznamuje, že Eliáš zabil všechny Baalovy proroky. I v úvodní části je Eliáš často zobrazen jako fyzický silák, který jde hájit Hospodinovo jméno s nožem v ruce.
Délka filmu je 27 minut. Zapůjčit si jej můžete u nás na centru, zakoupit jej je možné např. přes www.gimel.cz (cena je 225 Kč + poštovné).