E. Alberich, L. Dřímal: KATECHETIKA

12.03.2008 13:23
ObrazekJsme šťastni, že máme k dispozici první katechetiku vydanou po roce 1989 a můžeme se odborně sjednotit jak v názvosloví, termínech, tak i v pohledu, jakkatecheticky ve farnostech pracovat. Tato odborná publikace (učebnice) doufám otevře větší zájem o diskuzi v pastoračním úsilí směřujícím k obnově osobního vztahu ke Kristu u již praktikujících věřících. Doporučujeme ji jako hodnotnou pomůcku těm, kteří připravují hledající k poznání a přijetí Ježíše Krista do svého srdce.
 

V úvodu se píše:

Předkládaná kniha, zamýšlená jako příručka základníkatechetiky má být pomůckou při formaci katechetů i dalších osob angažovaných v oblasti katechetické služby církve. Jejím účelem je pojednat obecně o katechetice, a to mimo jiné proto, aby tato vědní disciplína byla v prostředí církve lépe chápána a doceňována.
 

Obsah knihy je následující:

 Ø Nové výzvy adresované katechezi
 Ø Katecheze v rámci pastorace s charakterem evangelizace
 Ø Identita katecheze, její význam a tendence
 Ø Katecheze – služba slova, hlásání Krista
 Ø Katecheze jako iniciace a výchova víry
 Ø Katecheze jako činnost církevní povahy a jako výchova k sounáležitosti s církví
 Ø Katecheze a diakonie
 Ø Katecheze a komunita
 Ø Katecheze a liturgie
 Ø Východiska katechetické metodologie
 Ø Identita a formace katechetů
 

V závěru knihy se dočteme tato slova ... velmi pravdivá v různých typech farností a katechezí, které se snažíme uskutečňovat skrze naši službu. Hledejme novou tvářkatechetické služby.

 ... Od katecheze chápané ve funkci pouhé služby svátostem uvnitř církve se přechází ke katechezi typu iniciace v kontextu evangelizace.
 
Katecheze „udržovací“ s tendencí zachovat stávající situaci, se má změnit v katechezi podporující skutečné zrání víry člověka, komunity a tím obnovu celé církve.
 
Oproti katechezi orientované spíše na projevy zbožnosti získávána na důležitosti výchova k vnitřní svobodě, citlivosti vůči sociální dimenzi a k ochotnému přijetí angažovanosti pro obecné dobro.
 
Namísto katecheze soustředěné na obranu křesťanské identity nastupuje duch otevřenosti a dialogu, citlivý vůči ekumenické dimenzi, schopný podporovat jednotu a pokojné soužití osob rozličných přesvědčení a názorů.
 

Kniha je k dispozici v Matici cyrilometodějské v prodejně na arcibiskupství. Můžete si ji zde zakoupit či objadnat: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24,771 11 Olomouc 1. Tel. na zásilkovou prodejnu (objednávka knih): 587 405 431, e-mail: knihy(at)maticecm.cz

 

V závěru chceme poděkovat panu doc. Dr. Ludvíku Dřímalovi Th.D. za jeho uskutečněný projekt a popřát mu mnoho darů na přímluvu Dona Boska pro jeho službu katechetice v České církvi a tím nám všem.