APOŠTOL PETR A POČÁTKY CÍRKVE

30.04.2014 14:06

Film začíná smrtí Ježíše Krista. Na začátku vykresluje zmatení a smutek apoštolů po smrti jejich mistra, vystihuje zmatek v nitru Petra, který se potýká s tímto smutkem a současně s výčitkami svědomí z toho, že zapřel, a se zděšením nad sebou samým, svou slabostí a hříšností. Tyto momenty mohou diváka vést k zamyšlení nad vlastní nedostatečností, slabostí a hříšností. Avšak Pán Petra v tomto smutku nenechává a zjevuje se mu po svém zmrtvýchvstání se svým odpuštěním. Přestože Petr Ježíše dříve zapřel, on jej nyní volí za hlavu církve. Snímek nám ukazuje radost Ježíšových následovníků ze setkání se vzkříšeným mistrem a také ukazuje na jejich oddanost Petrovi, který je nyní hlavou apoštolů. Dále film zachycuje počátky církve. Ježíš své učedníky posílá hlásat evangelium do celého světa. Posílá jim Ducha Svatého. Prvotní církev však doprovází mnohé problémy: pronásledování od Židů i od pohanů, rozpory mezi prvními křesťany. Petr toto všechno prožívá jako hlava církve, jako ten, který má zodpovědnost za její nasměrování a nosí v srdci všechny její členy. Sledujeme zde přeměnu ustrašeného Petra v Petra s pevnou vírou, který už nespoléhá na sebe, ale na Boha, a který neustále hledá Boží vůli a snaží se ji následovat. V této době hraje svou roli v dějinách církve také Žid Šavel – pozdější apoštol Pavel. Také jeho proměnu a životní pouť nám film ve stručnosti nabízí. Ve druhé části film líčí život mladé církve v Římě a snaží se zde nastínit také roli apoštola Petra – učí, vede, modlí se, důvěřuje Pánu.

     Film nabízí podněty také k různým pasážím evangelia, které se prolínají dějstvím celého snímku. Ukazuje sílu modlitby ve chvíli, kdy apoštolové plně důvěřují Bohu. Takovou sílu může mít modlitba také v našich životech, když se budeme modlit s důvěrou. Dále nabízí zamyšlení nad okamžiky, kdy se nám zdá, že Bůh mlčí, že na nás zapomněl.  Nabízí odpověď na otázku, co dělat, když vnímáme jakékoliv pronásledování – nejsilnějšími zbraněmi křesťana jsou i v této situaci modlitba a odpuštění. Svými bohatými podněty k zamyšlení nad vznikem církve, ale také nad křesťanským životem i životem ve společenství církve může film doprovázet například několik setkání ve společenstvích. DVD je možné si objednat za cenu 399 Kč (+poštovné) např. na adrese: www.paulinky.cz. Délka filmu je 200 minut.