5. Modlitba – Chození s Bohem (KKC čl. 2569)

01.04.2014 14:52

 

Úvodní modlitba: jako úvodní modlitbu se můžeme při tomto setkání pomodlit žalm 139. Můžete si při tom pomoci následujícím videem:

https://www.youtube.com/watch?v=A6OVXGb-5ZU

 

Modlitby vždycky vycházejí z konkrétního života. Při této dnešní katechezi o modlitbě bychom se podívali na prvních 9 kapitol knihy Genesis, která líčí vztah biblických osob k Bohu. Ukážeme si, jak probíhal jejich rozhovor s Hospodinem.

 

Kain a Ábel (Gn 4,4-16)

Kain obdělával půdu, byl zemědělcem. Byl spjat s půdou, byl spjat s konkrétním místem. Ábel byl pastýřem stád, byl to kočovník. Tato povolání zde zastupují dvojí úkol člověka. Rozdílnost těchto svou bratří nám ukazuje na rozdílnost mezi lidmi, mezi národy - rozdílnost ve stáří, ve jménech, v povaze, v dovednostech, v polování.

 

Oba dva přinášejí Hospodinu oběť. Písmo říká: „Hospodin shlédl na Ábela a jeho oběť, ale na Kaina a jeho oběť neshlédl. Kain se nad tím velmi rozhněval, a chodil se svěšenou tváří. Hospodin řekl Kainovi: ‚Proč se zlobíš a proč chodíš se svěšenou tváří? Budeš-li jednat správně, budeš chodit s hlavou radostně vztyčenou! Nebudeš-li však jednat správně, u brány se usadí hřích, bude se chtít k tobě přimknout, ale ty ho musíš ovládnout.‘“

Zde vidíme první rozhovor mezi člověkem a Bohem po vyhnání Adama a Evy z ráje. Hospodin dále dělá první krok k člověku. To, že Hospodin přijal Ábelovu oběť, se přechází mlčky, ale Hospodin komunikuje s Kainem. Ptá se ho a dává mu odpověď. Dává mu také svobodu, kdy se může rozhodnout podle své vůle. V závěru říká, že Kain musí ovládnout hřích - ne hřích Kaina. Bůh v rozhovoru s člověkem napomíná, objasňuje Kainovu situaci. Tato scéna se velmi podobá scéně mezi Evou a hadem v ráji. Pokud se modlím, přebývám v Boží náruči; pokud má modlitba přestává, odcházím od Boha a už u dveří mého srdce číhá zlo. V Kainově moci je hřích ovládnout. Bůh Kainovi domlouvá. Nezavrhl ho. Zachraňuje ohrožený bratrský vztah.

 

Kain se vrhl na svého bratra Ábela a zabil ho. Tu se Hospodin zeptal Kaina: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ On odpověděl: „Nevím.“ Tento dialog se velmi podobá té první otázce, kdy Hospodin hledá Adama: „Kde jsi, Adame?“  - „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Hospodin hledá Kaina i po bratrovraždě. Ale ten nelituje. Je vyhnán. V závěru však Hospodin Kainovi říká, že jej ochraňuje, i přes hřích. Říká, že mu dává znamení, aby ho nikdo nikdy nezabil.

 

 

Henoch (Gn 5)

Biblická postava Henocha v páté kapitole knihy Genesis zaujímá mezi postavami patriarchů zvláštní místo. Například jeho věk: je mu tolik let, kolik je dní v roce. Jeho život je naplněn přátelstvím s Bohem. Dvakrát bible říká, že Henoch chodí s Bohem. A najednou zde není, protože ho Bůh vzal. Bůh jej bere k sobě, aby tak Henochovo společenství s ním pokračovalo za hranicemi pozemského života. Chodit s Bohem v biblickém slova smyslu znamená žít spravedlivě; mluvit (komunikovat) s Bohem; být šťastný ve svém životě. Je to obraz plného uskutečňování modlitby – rozhovoru mezi člověkem a Bohem. Proto se Henochova postava stává symbolem všech věřících. Henoch se líbí Pánu. Proto je přenesen do nebe. Apoštol Pavel jej klade mezi hrdiny víry v listě Židům a dává nám ho za vzor pro následování. A říká, že „pro svou víru a modlitbu Henoch neumřel, ale byl přenesen, zmizel, protože ho Bůh přenesl. Ještě před tím totiž, než byl přenesen, dostalo se mu osvědčení, že se zalíbil Bohu. Bez víry se však Bohu nelze líbit; kdo chce přijít k němu, musí věřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo ho hledají.“ (Žid 11,5n.) U této biblické postavy vidíme, že když se skrze rozhovor – modlitbu – otevřeme Bohu tak můžeme s Bohem chodit. Když spolu chodí dva lidé, řeknou si spolu mnoho důvěrných slov. Jejich vzájemná láska roste. Až se stanou jedním tělem, jedním duchem s jedním pohledem ke stejnému cíli. A o toto jde i při každé naší modlitbě.

 

 

Noe (Gn 6-9)

Zamyšlení k obrazu viz Příloha

 

Bible nám ukazuje, že se Noemova oběť líbí Bohu. Žehná mu a skrze něho žehná celému stvoření, protože Noemovo srdce je spravedlivé a bezúhonné: on také chodí s Bohem. Bůh takto volá každého člověka, aby s ním mohl zde na zemi chodit. Aby se mohl skrze každého člověk uskutečňovat.

Noe vystaví Hospodinu oltář a obětuje. A po této oběti Hospodin říká: „Nikdy už neprokleji zemi kvůli člověku…“ (Gn 8,21n). Na tomto místě v bibli můžeme vidět, že Hospodin přijímá Noemovu modlitbu. Přijímá jeho čisté srdce a díky tomuto srdci odpouští celému lidstvu: „Nikdy už nezahubím.“ A Bůh Noemovi žehná. Je zde první místo v bibli, kdy skrze jednoho člověka Hospodin zachraňuje celé lidstvo. Je to také jeden z předobrazů Krista, který skrze oběť na kříži zachránil celé lidstvo z otroctví hříchu. Zde můžeme vidět i sílu modlitby, která očišťuje nejenom nás samé, ale také ostatní lidi na zemi.

Bůh znovu říká Noemovi, že učinil člověka ke svému obrazu a uzavírá s ním smlouvu. Že tvorstvo nebude zahubeno. A jako znamení této smlouvy dává duhu. Je to první smlouva, která je uzavřena mezi člověkem a Bohem. Druhá je uzavřena s Abrahámem a třetí s Mojžíšem. Bůh skutečně ochraňuje člověka, který se k němu utíká. Modlitba, a to vidíme u této biblické postavy Noema, je skutečným ukazatelem cesty života pro každého člověka.

 

O člověku, který žije v jednotě s Bohem, se bibli píše, že s ním chodí. Nebo také, že Bůh s ním chodí zde na zemi, a proto se mu nemůže přihodit nic zlého, i když prožívá různé kříže a utrpení. Bohu jde vždy především o spásu lidské duše, ne pouze o život, který prožíváme zde na zemi. Tak tomu bylo u Kaina, Henocha i Noeho. A tak se to dotýká každého z nás. Bůh se o mne postará, pokud mu to dovolím, pokud jej pozvu do svého života. 

 

 

Závěrečná modlitba

Závěrečná modlitba může probíhat ve ztišení, kdy si jednotliví členové srovnávají v hlavě to, co bylo právě řečeno v katechezi nebo si znovu v tichosti přečítají slova žalmu nebo osobní modlitbou pokračují v katechezi. Do tohoto ticha může znít hudba z úvodního klipu. Po chvíli ticha soustředěného na Boží věci můžete zakončit společným:

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Text katecheze (doc);

 Příloha (doc);

Žalm 139 (doc);

Prezentace katecheze (ppt); Prezentace katecheze (pdf);

Kartička barevněKartička černobíle