27. Modlitba nad dary

28.04.2015 09:37

 

V našich katechezích o mši svaté jsme se dostali do druhé části mše svaté. V minulých katechezích jsme se zabývali obětními dary, přinášením darů, žehnací modlitbou nad dary apod. V této katechezi bychom si něco řekli o modlitbě, kterou pronáší kněz na závěr přinášení darů a předkládání těchto darů Bohu.

Všechny modlitby, které doprovázejí úkony obětování, jsou uzavřeny hlasitou modlitbou kněze, kdy celé bohoslužebné shromáždění stojí. Tak je tomu i zde, kdy po té, co se kněz u oltáře a při mytí rukou modlil za sebe, zve nyní všechny, aby se spolu s ním modlili, aby Bůh přijal dary i velkou modlitbu chvály, kterou se nad nimi bude za chvíli modlit.

Modlitba na závěr přinášení darů může mít dvě verze. První zní: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. A druhá: Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. A lid odpovídá zvoláním: Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.  Kněz říká slova, aby Bůh přijal oběť, nebo ve druhé verzi, aby se ta oběť zalíbila Bohu. Tzn. že kněz zde říká za celé bohoslužebné shromáždění, aby Bůh přijal všechny ty malé oběti, které jsme mu nabídli. Dal jsem vůbec Bohu nějakou oběť? Položil jsem na tu obětní misku něco ze svého života? A na druhou stranu. Mám skutečně čisté ruce? Čisté srdce? Čistou mysl, abych tuto oběť mohl přinést? Pokud to tak je, Bůh opravdu moji oběť přijímá, protože je to zároveň oběť církve. A ta oběť se skutečně Bohu Otci všemohoucímu zalíbí a plyne z toho požehnání pro můj život, pro život ve společnosti, pro život církve. Bůh tu moji nabídku, to co jsem mu odevzdal, přijímá ke své slávě, a když ke slávě Boží, tak vždycky ke spáse světa a k mojí spáse.

 Můžeme si uvést několik příkladů nabízené oběti. V SZ máme dva krásné příklady přijímané oběti od člověka, když David shromažďoval poklady – materiál ke stavbě chrámu, ale postavil ho až Šalomoun, protože David neměl čisté ruce. Zrovna tak se dělo po babylonského zajetí za dnů krále Kýra. Kýros posílá Izraelity domů, aby za něj a celou říši přinášeli oběti. A tyto oběti přináší velekněz Ezdráš. Izraelité ve Starém zákoně, když přinášeli oběť, skutečně pociťovali, že Bohu něco dávají, že se musí omezit, že je to bolí, že se to dotýká jejich života. Že to není jenom nějaká pětikoruna, která mi nevadí, když chybí, tak ji dám Pánu Bohu. Obdobně to můžeme vidět u nás, když se před více jak 100 lety budovalo poutní místo Svatý Hostýn. Lidé nosili stavební materiál z nádraží v Bystřici pod Hostýnem v náručí, v nůši na kopec Hostýn a z tohoto materiálu se pak budovalo to, co zde vidíme dnes. My dnes kolikrát ani pěšky na ten Hostýn nechceme jít, protože je to příliš namáhavé. Kde je potom ta moje, naše oběť? Lidé, jak ve Starém zákoně, tak v současnosti, se radují z toho, co je darováno dobrovolně. A zvlášť tehdy, když je to darováno Pánu Bohu. Učme se to vzájemně. A zvlášť darovat svůj čas farnosti, Bohu, bližnímu.

Při následné odpovědi lidu slova, kterou v tuto chvíli říkáme, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa, nejsou jen formalitou, ale vyjadřují to, co slavení mše svaté znamená - oslavu dobrého Boha a záchranu pro svět. A tato slova, vyřčená vědomě, zřetelně a nahlas, jsou pro nás také povzbuzením, abychom probíhající mši svatou skutečně vnímali a prožili jako oslavu Boží a jako událost, v níž se uskutečňuje naše spása. 

Následuje modlitba nad dary, která předznamenává, co se bude dít při eucharistické modlitbě: děkujeme za dary a prosíme za jejich přijetí, a prosíme také za nás, kteří dary přinášíme. V této chvíli přinášení a přípravy darů na oltáři je tak znovu prohlubováno společenství bohoslužebného shromáždění a společenství Božího lidu s jeho Pánem.

K čemu směřuje modlitba nad dary?

  • Dary jsou vyjmuty ze světa, z nás a jsou určeny Pánu a budou posvěceny.
  • Modlitba vyprošuje zvláštní Boží požehnání pro odevzdání darů a jejich proměnění.
  • Odevzdáním darů se uskutečňuje proměna našeho života.
  • Modlitba připomíná postoj našeho srdce, s jakým máme přinášet naše dary Bohu, a je to také prosba o duchovní dary pro mě. (Týká se to mě samotného, je to vztah já a Bůh.)

Doporučujeme vzít si některé (velikonoční nebo adventní) modlitby nad dary a rozebrat si je podle těchto čtyř bodů.

 

Bylo by dobře, kdybychom se naučili modlit nad každodenními dary, které dostáváme. Ne pouze u jídla nebo ráno a večer, ale také za to, že máme dobré přátele, že se můžeme vzdělávat, že máme rodiče, zaměstnání, spolupracovníky atd. Je dobře, když se tato část liturgie stane součástí našeho života. Ne formou stereotypní modlitby, ale opravdovou modlitbou, která má původ v srdci a je vyslovena před Otcem, kterého miluji. A dokážu s ním komunikovat o tom, co prožívám, co plánuji, z čeho mám radost a co mi činí bolest a dokážu to Bohu skutečně odevzdat, aby to bylo skutečně k Boží slávě a k mojí spáse.

 

Text katecheze

Prezentace katecheze (ppt); Prezentace katecheze (pdf)

Kartička barevně; Kartička černobíle