14. Svatí jako duchovní vůdcové modlitby (KKC, čl. 2683-2684)

15.09.2016 13:22

 

14. Svatí jako duchovní vůdcové modlitby

(KKC, čl. 2683-2684)

 

Lidé, o kterých říkáme, že jsou svatí, nás také učí nebo vedou v modlitbě. Nechali se zapálit Duchem Svatým a udržují v církvi dynamiku modlitby. Už za svého pozemského života se vytrvale modlili. Proto jsou každému z nás v modlitbě vzorem. Kolem těchto světců se vytvářely různé školy modlitby. Přestože se svatým neklaníme, veškerá úcta patří jen Bohu, můžeme je v modlitbě prosit, aby se za nás přimlouvali, aby pro nás byli vzorem i v určitém stylu života, a můžeme se od nich učit určitému stylu modlitby. A to v různém věku, v různých fázích života, stavovských či profesních povoláních. Veškerá pestrost způsobů života svatých vychází z jediného života víry, z jediného vztahu k Ježíši Kristu. Různými cestami přivádějí do stavu milosti ty, kteří se chtějí k této cestě přidat. Vše je směřováno k tomu, abych se odevzdal do rukou Božích a aby se díky svému vztahu ke konkrétnímu svatému a jeho spiritualitě lépe mohl formovat i můj vlastní duchovní život.

 

Řekli jsme si, že všechno v křesťanské modlitbě směřuje ke Kristu. Svatí specificky rozvíjejí vždy některou stránku Ježíšovy osobnosti. V každém světci se zpřítomňuje nějaký úsek či bod Ježíšova života a jeho působení. Díky tomuto vhledu nacházíme možnost a také konkrétní způsoby, jak se modlit. Každý svatý, jak jsme si již řekli, se ve své škole modlitby vždy opírá o texty Božího slova, ze kterých se odvíjí konkrétní způsob modlitby. Tato škola modlitby se opírá také o jedinečnou osobní zkušenost konkrétního světce ze setkání s Kristem. Proto můžeme říci, že každý svatý má svůj originální způsob modlitby. Ukážeme si to na příkladu několika svatých.

 

Svatý Benedikt je velmi citlivý vůči vztahu mezi Otcem a Synem. Proto se snažil ve svém životě po vzoru Ježíše vždy plnit Otcovu vůli. Svůj styl života opíral o evangelijní texty, které mluví o Ježíši, když se v modlitbě dotazuje na vůli svého Otce. Sv. Benedikt má tři podmínky pro modlitbu. První podmínkou je ničím nerušené vnější i vnitřní ticho. Touha po tichu a opuštěné místo jsou u Benedikta pro modlitbu takřka nepostradatelné. Pokojné srdce je podle něj nutné k tomu, abychom mohli vstoupit do opravdového dialogu s Bohem. Druhá podmínka a zároveň hlavní charakteristika benediktinské modlitby je život v plné pokoře před Bohem, který se na mě dívá, chce ke mně promlouvat a žít se mnou. Proto mnich předstupuje před Boha takový, jaký je. Pokora je právě v tom, že si přizná, jaký je - se svými slabými i silnými stránkami. Život před Pánem znamená, že se ho učím znát a milovat. Třetí podmínkou modlitby je hledání životní rovnováhy. To je krásně vidět v průběhu dne benediktinského mnicha, který je rozvržen do tří částí: 8 hodin modlitby, 8 hodin práce a 8 hodin odpočinku.

 

Modlitba sv. Benedikta

Laskavý a svatý Otče,
prosím, dej mi:
intelekt, abych ti rozuměl;
důvod, abych tě rozpoznal;
pečlivost, abych tě usilovně hledal;
moudrost, abych tě našel;
ducha, abych tě poznal;
srdce, abych nad tebou rozjímal;
uši, aby tě slyšel;
oči, abych tě viděl;
jazyk, abych tě hlásal;
způsob života, jakým bych tě těšil;
trpělivost, abych tě čekal;
a vytrvalost, abych tě vyhledával.
 
Uděl mi:
dokonalý konec,
tvoji svatou přítomnost,
požehnané vzkříšení,
a život věčný.

 

Amen

 

Svatý František chce následovat Ježíše, který se sklání k malému a chudému. Styl jeho školy modlitby si ukážeme na třech zkušenostech, které poznamenaly Františkův duchovní život. První zkušenost byla z vidění Ukřižovaného. Když se František modlil před křížem v kostele sv. Damiána, uslyšel: „Jdi a obnov můj dům, který se rozpadá.“ Toto bylo první nasměrování v jeho životě. Pochopil, jaké poslání mu bylo dáno. Má opravovat. A začít pracovat. Jeho práce se stala modlitbou a darem z lásky. Později pochopil, že v ruinách se ocitá celá církev. Tehdy se z Františka stal muž činu, kdy přicházel k těm posledním, opuštěným a přijímal jejich životní styl. Druhá zkušenost bylo setkání s malomocným. František ho objímá na své cestě do Říma. Byla k tomu potřeba velké statečnosti a odvahy. Pozornost upřená k chudým a nemocným se pro něho stala konkrétní modlitbou. Třetí zkušenost se týkala pozorného naslouchání slovu. Celý život modlitby se u Františka řídí Božím slovem. Na Františka nejvíce zapůsobila věta z Markova evangelia: Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.“ (Mk 10,21.) Tři slovesa z tohoto verše se vryla do stylu františkánské spirituality: Jdi, prodej, rozdej. Škola Františkovy modlitby nás vyzývá, abychom byli konkrétní. Dali se do práce, která povede ke spravedlivějšímu světu, kam budeme přinášet lásku, kterou se necháváme obdarovávat Bohem.

 

Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226)

Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka,

jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost,

pravdu, kde je blud,

naději, kde je zoufalství,

radost, kde je smutek,

světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,

po porozumění, ale rozuměl,

po lásce, ale miloval.

Vždyť, kdo dává, ten dostane,

kdo odpouští, tomu se odpustí,

kdo umírá, vstane k životu.

 

Svatá Terezie z Avily se rozhodla následovat Ježíše reformou řeholního života Karmelu. Ve svém životopise vypráví o tom, jak objevila Boha a jak se naučila modlit. Byla to žena činu, modlitby a psaného slova. Ovlivnila duchovní život církve, protože se jí podařilo srozumitelným způsobem charakterizovat svůj vztah k Bohu v modlitbě. Svatá Terezie jako jedna z prvních nalezla slova, kterými vystihla skutečnost svého osobního vztahu s Bohem. Modlitba se podle ní dá vystihnout třemi klíčovými slovy: 1. Modlitba je rozhovor. Modlitba podle Terezie není nic jiného než důvěrný vztah přátelství. Je to rozhovor mezi čtyřma očima s tím, o kterém vím, že mě miluje. 2. Modlitba je rozjímání. Modlitba se může také uskutečnit rozjímáním nad Božím slovem. Jde o to, abychom si uvědomili význam textu pro svůj život, pro dnešní dobu a aktualizovali dané Boží slovo do svého života.  A nakonec se za to modlili. Klasickou modlitbou meditace je lectio divina. 3. Modlitba je kontemplace. Při modlitbě navazujeme s Kristem vztah důvěrné blízkosti. Dalo by se říci, že opustíme sebe sama, svět, který nás obklopuje, a odevzdáváme se Bohu do rukou. To je jedinečná zkušenost modlitby. Takové okamžiky můžeme přirovnat třeba ke sledování filmu, při kteréme zapomeneme, kde jsme, kdo jsme a kolik je hodin. Staneme se součástí příběhu. Díváme se na fiktivní osoby, a přesto se chvějeme, prožíváme strach nebo radost. Smějeme se nebo pláčeme. Právě něco podobného se odehrává i při kontemplativní modlitbě. Svatá Terezie se stala učitelku církve. Byla to krásná, inteligentní žena, duchapřítomná, ale také se smyslem pro humor a dokázala se prosadit, i když v tehdejší době dominovali v životě církevním i světském muži. Byla to žena víry, odvahy a reforem, která se snažila obnovit život (sebe i v církvi) tak, aby vycházel skutečně z evangelia a po vzoru Krista byl prožit v lásce. Terezie je pro nás velkým vzorem, pokud chceme spojit modlitbu s aktivním působením ve světě.

 

Modlitba Terezie z Avily

Nic ať tě nezneklidňuje,

Nic ať tě neděsí,

Všechno pomíjí:

Bůh se nemění,

Trpělivost všechno dostane,

Ten, kdo má Boha, nic mu nechybí,

Bůh na všechno stačí.

 

Zde si můžete pustit hudební a zpracování s videoklipem: https://www.youtube.com/watch?v=cVsCV2skhCE

slova písně:

Nada te turbe,Nada te espante. Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe, Nada te spante Solo Dios basta. (Hosana 609)

 

Svatí jsou pro nás příkladem, který nás vede k modlitbě. Modlitby svatých můžeme přijmout za své, můžeme se je modlit, a tím se s nimi propojujeme. Moje modlitba už není pouze mojí modlitbou, ale také modlitbou konkrétního svatého. Také vím, že slova jejich modliteb jsou vhodná, protože pomohla nejenom onomu světci, ale také řadě dalších lidí do Božího království. V Kancionále najdeme např. ranní modlitbu Jana XXIII.(č. 024), večerní modlitbu Jana XXIII.(č. 028), modlitbu za dobrou smrt Pia X. (č. 048), Modlitbu za kněžská a řeholní povolání (Pavla VI.). Současně je v dnešní době možné najít na internetu nepřeberné množství modliteb svatých.

 

Modlitba

K společné modlitbě můžete využít výše uvedené modlitby svatých, k meditaci můžete využít píseň a videoklip (viz výše). 

 

Text katecheze (doc);

Prezentace katecheze (ppt); Prezentace katecheze (pdf);

Kartička barevně; Kartička černobíle