Svatý rok milosrdenství

Kéž je v tomto svatém roce církev ozvěnou Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění. Ať je církev hlasem každého muže a každé ženy a s důvěrou a bez ustání opakuje: „Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně‘“ (Misericordiae Vultus 25).

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

Bula

Modlitba

logo, popis loga

Web ke Svatému roku milosrdenství

 

Národní pouť do Krakova

proběhne 28. května 2016. Více informací zde

 

25. září se bude konat slavnost svatého roku věnovaná katechetům a katechetkám, kteří svou snahou o předávání víry podporují život křesťanských společenství zvláště v našich farnostech.

 

KATECHEZE PRO 2. A 3. STUPEŇ

Metodický materiál: MILOSRDNÍ JAKO OTEC – 2. a 3. stupeň

(obrázek Ködera ke stažení: zde)

 

KATECHEZE PRO MLÁDEŽ

Metodický materiál Milosrdný rok obsahuje náměty pro katechezi a práci s mládeží: dopisy, citáty z Písma sv., aktivity, adorace apod. Mnohé z těchto námětů jsou použitelné také pro žáky od 8. třídy.

 

SKRIPTA PRO SPOLEČENSVÍ

Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky: část 1

Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky: část 2

Milosrdní jako Otec: zde

 

KALENDÁŘ - OMALOVÁNKA K ROKU MILOSRDENSTVÍ

větší formát

menší formát

( vytvořila sestra Miriam, klariska ze Šternberka)

 

Témata obsažená v metodikách pro výuku náboženství: zde (zpracovalo KPC Ostrava)

 

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Webové stránky:

Poutní kostel Božího milosrdenství Slavkovice

Časopis Apoštol Božího milosrdenství

Kongergace sester Matky Božího milosrdenství (rubrika milosrdenství)

 

Knížní nabídka:

Paulínky: Rok Božího milosrdenství

PRO DĚTI:  Zpátky u tatínka. Omalovánka s texty.   

                   Já se taky zpovídám. Kniha doprovází děti v přípravě na první svatou zpověď.

 

Pořady:

Kulatý stůl - Milosrdenství (celkový čas 1.31.22)

Bez hábitu - Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (celkový čas 59.00)

Minutáž pořadu: Obecně o kongregaci  do 23.00; O úctě k Božímu milosrdenství: 23.00 – 40.41; Osobní svědectví sester o svém povolání 41.00 – 48.40; Život v klášteře 48.40 – 53.40; Laičtí spolupracovníci a přátelé 53.40 – 55.30; Závěr (ještě k Božímu milosrdenství) do 57.00

 

SVATÁ BRÁNA MILOSRDENSTVÍ

Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích. V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Sva­tou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně. (Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015)

K tomu, aby věřící mohli zakusit shovívavost a získat odpustky, jsou povoláni vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se otevře v každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem – má to být znamení jejich hluboké touhy po skutečném obrácení. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována zejména se svátostí smíření a slavením eucharistie se zamyšlením na téma milosrdenství. Slavení těchto svátostí bude třeba doplnit vyznáním víry a modlitbou za mě a na úmysly, které nosím v srdci pro dobro církve a celého světa. (List papeže Františka ke Svatému roku milosrdenství)

 

Témata pokání, smíření

Přednášky:

Vojtěch Kodet – Milost svátosti smíření

Marián Kuffa – O pokání

Marián Kuffa – 10 Božích přikázání

Tomáš Špidlík - O pokání

 

ODPUŠTĚNÍ

Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem, kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Rok milosrden­ství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a barometrem věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám. (Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015)

 

články:

Anselm Grün - Odpustit Bohu

 

Pořady:

Kulatý stůl - Odpuštění  (celkový čas 1.29.55)

 

Knihy:

Cencini – Život v usmíření

Stormie Omartianová - Stormie

Salvatore Tumino – Odpustit otci i matce

 

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během roku často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se v nich prakticky procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich farnostech naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že rozkvete služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali iniciativy. Rok milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě pro Charitu, jejíž jméno česky zname­ná milosrdná láska. (Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015)

 

Skutky tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit žíznivého; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé.

Skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

 

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška: Kde by se vzalo to dobro?

Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno sedl a začal vymýšlet, kterýpak velký skutek milosrdenství bych dnes mohl vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? Nebo tonoucího z řeky? Lepší asi bude vstát a vydat se vstříc malým skutkům milosrdenství, které se nám nabízejí téměř na každém kroku. Dovolím si pro inspiraci připojit malý seznam:

říct dobré slovo
opatrně zavírat dveře
být za všechno vděčný
křivé slovo nepovažovat hned za urážku
leccos umět milosrdně přehlédnout
uznat to dobré, co udělal druhý…

(převzato z materiálu Ve škole Ježíšově – Skutky milosrdenství)

 

SKRIPTA PRO SPOLEČENSTVÍ

Ve škole Ježíšově - SKUTKY MILOSRDENSTVÍ (připravili kněží Ostravsko-opavské diecéze)

 

Nemůžeme utéci před Pánovými slovy, podle nichž budeme souzeni za to, zda dáme najíst hladovému a napít žíznivému; zda přijmeme cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na sebe; zda budeme mít čas být s tím, kdo je nemocný a ve vězení (srov. Mt 25,31-45). Stejně tak budeme tázáni, zda jsme pomáhali vyvádět z pochybností, které uvádějí do strachu a často jsou zdrojem osamocení; zda jsme uměli přemáhat nevědomost, v níž žijí miliony lidí, zejména děti, kterým se nedostává pomoci, aby mohly vyváznout z chudoby; zda jsme byli nablízku tomu, kdo je osamocen a sklíčen; zda jsme odpustili tomu, kdo nás uráží, a odmítli každou formu zášti a nenávisti vedoucí k násilí; zda jsme byli trpěliví podle příkladu Boha, který má s námi trpělivost; a nakonec zda jsme Pánu v modlitbě svěřovali svoje bratry a sestry. V každém z těchto „nejmenších“ je přítomen sám Kristus. Jeho tělo se stává znovu viditelným jako tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na útěku... abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali mu péči. Nezapomeňme na slova svatého Jana od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky.“ (Misericordiae Vultus 15)

 

NASLOUCHAT BOŽÍMU SLOVU

Jubilejní rok chceme prožít ve světle Pánova slova: Milosrdní jako Otec. Evangelista přináší Ježíšovo učení: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Je to životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti a pokoje. Ježíšův příkaz je určen těm, kdo slyší Jeho hlas (srov. Lk 6,27). Abychom byli schopni milosrdenství, musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu slovu. To znamená obnovit hodnotu mlčení při rozjímání slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl. (Misericordiae Vultus 13)

 

ODPUSTKY VE SVATÉM ROKU

K získání plnomocného odpustku je nutné:

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém,

- svátost smíření,

- svaté přijímání,

- pouť ke Svaté bráně + zamyslet se na téma milosrdenství + vyznání víry modlitbou Věřím v Boha,

- modlitba za Svatého otce a na jeho úmysly.

Více o tom, jak mohou získat plnomocné odpustky nemocní či vězni: zde - List papeže Františka