Postní rekolekce 2021

Rozjímání o Boží vůli

V letošním roce vás zveme k prožití postní rekolekce v soukromí. Jako pomůcku pro vaši osobní rekolekci nabízíme tento materiál.  Zpracoval a přednáší P. Jan Mach podle knihy Veroniky Barátové Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Tyto nahrávky Vám nabízíme jako podnět k soukromé rekolekci. Přednášky je vhodné doplnit vlastním rozjímání a modlitbou. Proto ke každé přednášce nabízíme biblické texty k rozjímání.


1. přednáška: Boží vůle a Písmo sv.

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Boží vůle vede k proměně člověka. K čemu mě chce přivést Bůh?

Texty k rozjímání:
Texty je vhodné rozjímat v kontextu, který nabízí nahrávka, a z perspektivy myšlenky k rozjímání.

Jan 3,16-21: Bůh miluje člověka

Jan 14,23-24: Jestliže člověk miluje Boha, zachová jeho slovo, a sjednocuje se tak s ním

Lk 10,25-37: Podněty pro praktický život: Stát se bližním pro druhé

Mt 25,31-46: Podněty pro praktický život: Skrze skutky milosrdenství vůči bližním prokazujeme lásku Ježíši


2. přednáška: Boží vůle, zlo a utrpení

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Dokážu vidět v Ježíšově oběti projev jeho velké lásky? Dokážu při pohledu na kříž čerpat posilu, kterou mi Ježíš nabízí?

Texty k rozjímání:
Texty je vhodné rozjímat v kontextu, který nabízí nahrávka, a z perspektivy myšlenky k rozjímání.

Mk 14 a 15: Pašiové události: Láska, která se nezalekne oběti


3. přednáška: Boží vůle v praktickém životě

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Žiji jako Ježíšův učedník? Učím se dívat na svět a jednotlivé situace v mém životě jeho očima?

Texty k rozjímání:
Texty je vhodné rozjímat v kontextu, který nabízí nahrávka, a z perspektivy myšlenky k rozjímání.

Mk 12,28-31: Největší přikázání

Mt 19,16-30: Životní styl Ježíšových učedníků


4. přednáška: Modlitba podle Boží vůle

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Dokážu ve své modlitbě vnímat Boží pohled na svět a na svůj život? Dokážu z tohoto pohledu čerpat lásku, praktickou moudrost, odvahu a posilu pro život?

Texty k rozjímání:
Texty je vhodné rozjímat v kontextu, který nabízí nahrávka, a z perspektivy myšlenky k rozjímání.

Lk 11,1-4: Ježíš učí své učedníky modlit se

Job: Modlitba v životě spravedlivého člověk, prochází velkým utrpením.


Zde nabízíme postup, jak je možné vlastní rozjímání biblického textu prožít:

Vstupuji do modlitby

  • na okamžik se ztiším
  • pomalu dýchám
  • uvědomuji si, že se setkám s Pánem
  • prosím o odpuštění toho, co jsem spáchal zlého
  • odpouštím ze srdce těm, kdo mi ublížili

Vstupuji do Boží přítomnosti

  • konám znamení kříže
  • uvědomuji si, jak Ježíš sedí vedle mě, jak se Otec na mě dívá, jak Duch Svatý přichází do mého srdce.

Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1)
Otče, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce, aby tvé slovo ve mně bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého Svatého Ducha.
Bože, Duchu Svatý přijď: přijď do mého srdce, přijď do mého rozumu, přijď do mé vůle, přijď do mého života.
Amen.

Četba textu

Čti text pozorně, pomalu, vícekrát. Snaž se mu naslouchat celým srdcem, celým rozumem, celou svou bytostí. Četba ať probíhá v tichu vnějším i vnitřním a v soustředění, aby se stala nasloucháním.

Rozjímání Boží slovo

Začni text aktivně vnímat rozumem. „Přežvykuj“ jej ve svém srdci a vztahuj poselství textu na sebe. Nehleď příliš na sebe, ale dívej se na Boha.

Rozhovor s Pánem

A nyní, plný Božího slova, mluv ke svému Pánu, odpověz mu na jeho pozvání, vnuknutí, volání, poselství, která ti adresoval ve svém slově.

Modli se s otevřeností a důvěrou. Je to chvíle chválení, díků a přímluvy.  

Uchovávej to slovo v srdci

Zapiš si jednu myšlenku z rozjímání a vezmi si ji s sebou do zbytku dne.

Uzavírám modlitbou Otče náš

A ještě malou chvilku spočinu v tichosti.


Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.